Một số hình ảnh Cuộc thi Fesstival Piano Christmas 2020 Do Piano Thanh Xuân Tổ Chức

1d747406ac9c5dc2048d34e1f45959d0f6c51351e177fe503488ae79f020bf475851debc471352f6c6098df7cc8d1517e449bd068